Hmong Translated Materials

Hmong (Lus Hmoob) Translated Materials

MDH materials translated into Hmong. If you are unable to find the information you need, call the MDH general line at 651-201-5000 and ask for an interpreter.

On this page:
Anaplasmosis
Autism
Borrelia mayonii Disease
Borrelia miyamotoi Disease
Bioterrorism
Brain and Spinal Cord Injury
COVID-19
Daim Ntawv Thov Ntawv Pov Thawj Yug (birth certificate application)
Ebola
Ehrlichiosis
Extreme Heat
Facilities
Flu
Food Safety
Hand Hygiene
Health
Hepatitis B
Hmoov Kuab Txhuas (lead)

Immunizations
Infant Mortality
Jamestown Canyon Virus (JCV)
Kab Mob Hlwb O Ntawm Nees Sab Hnub Tuaj (Eastern equine encephalitis)
Kab Mob Kis Ntawm Dej Ua Si (recreational water illnesses)
La Crosse Encephalitis (LAC)
Lyme Disease
Masks
Mercury Products
Mob Qhua Pias (measles)
Mumps
Npog qhov ncauj thaum hnoos (cover your cough)
Ntses (fish)
Ntshauv Saum Taubhau (head lice)
Nutrition/WIC
Pertussis
Powassan
Prenatal or Postpartum Depression or Anxiety
Rubella (German measles)
Tuberculosis (TB)
West Nile Virus
Western Equine Encephalitis

Anaplasmosis

For more information > Anaplasmosis

Autism

For more information > Autism Spectrum Disorder (ASD) Reports
For more information > Autism Spectrum Disorder (ASD)

Borrelia mayonii Disease

For more information > Borrelia mayonii Disease

Borrelia miyamotoi Disease

For more information > Borrelia miyamotoi Disease

Bioterrorism

For more information > Bioterrorism Diseases

Brain and Spinal Cord Injury

For more information > Traumatic Brain and Spinal Cord Injury

COVID-19

For more information > COVID-19 Test At Home
For more information >
Videos for COVID-19 Response
For more information > Case Investigation and Contact Tracing
For more information > Materials and Resources for Coronavirus Disease

Daim Ntawv Thov Ntawv Pov Thawj Yug
(birth certificate)

For more information > Birth Certificates

Ebola

For more information > Ebola Virus Disease

Ehrlichiosis

For more information > Ehrlichiosis Fact Sheet

Extreme Heat

For more information > Extreme Heat Events

Facilities

For more information > Patient, Resident and Home Care Bill of Rights

Flu

For more information > Fight the Flu

Food Safety

For more information > Food Safety Print Materials
For more information > Food Safety

Hand hygiene

For more information > Wash Your Hands

Health

For more information > Health Education Materials for Refugees

Hepatitis B

For more information > Hepatitis B Information for Pregnant Women

Hmoov Kuab Txhuas
(lead)

For more information > Lead Poisoning Prevention Fact Sheets
For more information > Lead

Kab Mob Hlwb O Ntawm Nees Sab Hnub Tuaj
(Eastern equine encephalitis)

For more information > Eastern Equine Encephalitis Fact Sheet

Kab Mob Kis Ntawm Dej Ua Si (RWIs)
(recreational water illnesses)

For more information > Recreational Water Illnesses (RWIs)

Lyme Disease

For more information > About Lyme Disease

Immunizations

For more information > Immunization

Infant Mortality

For more information > Infant Mortality Reduction Initiative

Jamestown Canyon Virus (JCV)

For more information > About Jamestown Canyon Virus

Kab Mob Hlwb O Ntawm Nees Sab Hnub Tuaj
(Eastern equine encephalitis)

For more information > Eastern Equine Encephalitis Fact Sheet

La Crosse Encephalitis (LAC)

For more information > About La Crosse Encephalitis

Masks

For more information > Recommendations for Wearing Masks

Mercury Products

For more information > Stop using skin lightening products containing mercury

Mob Qhua Pias
(measles/rubella)

For more information > Rubella
For more information > Measles (Rubeola)

Mumps

For more information > Mumps Basics

Npog qhov ncauj thaum hnoos
(cover your cough)

For more information > Cover Your Cough

Ntses
(fish)

For more information > Fish Consumption Guidance

For more information > Head Lice Fact Sheet

Nutrition/WIC

For more information > Women, Infants & Children (WIC) Program
For more information > About WIC, Minnesota WIC Program

Pertussis

For more information > Pertussis Basics

Powassan Virus Disease

For more information > About Powassan Virus Disease

Prenatal or Postpartum Depression or Anxiety

For more information > Depression or Anxiety During and After Pregnancy Info Sheet and Maternal Wellbeing Plan

Tuberculosis (TB)

For more information > Tuberculosis (TB)

West Nile virus

For more information > About West Nile Virus

Western Equine Encephalitis

For more information > About Western Equine Encephalitis

Updated Monday, 20-Sep-2021 12:17:58 CDT