Cov Kev Xaiv Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 - Minnesota Dept. of Health

Cov Kev Xaiv Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19

2021/10/13

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal

Kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob Monoclonal tuaj yeem siv rau cov neeg hnub nyoog 12 xyoos thiab laus dua uas hnyav li 88 phaus (40 kg) uas muaj kev pheej hmoo siab rau tus kab mob COVID-19 hnyav, suav nrog mus pw hauv tsev kho mob los sis tuag rau:

 • Kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19 hauv cov neeg uas tau nyob sib ze los sis muaj kev pheej hmoo siab nyob ze nrog ib tus neeg muaj tus kab mob COVID-19, xws li cov tib neeg nyob hauv tib lub chaw hauj lwm (piv txwv li, tsev laus los sis tsev kaw neeg) uas tab tom muaj kev sib kis tus kab mob COVID-19.
  Yuav kom tsim nyog tau txais, cov neeg:
  • Yuav tsum tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tag nrho los sis
  • Tsis tau xav tias yuav tsim muaj kev tiv thaiv kab mob txaus rau qhov tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 tiav (piv txwv li, ib tus neeg muaj mob uas tsis muaj kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev, suav nrog ib tus neeg uas noj tshuaj tiv thaiv kab mob).
 • Kev kho mob ntawm cov tsos mob me mus rau mob hauj sim ntawm tus kab mob COVID-19.
  Yuav kom tsim nyog tau txais, cov neeg mob yuav tsum:
  • Kuaj pom muaj tus kab mob SARS-CoV-2.
  • Nyob hauv 10 hnub ntawm qhov pib muaj lawv cov tsos mob.
  • Tsis txhob mus pw hauv tsev kho mob.

Hauv qab no yog daim ntawv teev npe ntawm cov xwm txheej muaj kev pheej hmoo siab tsim los ntawm lub chaw tswj xyuas khoom noj haus thiab tshuaj FDA rau kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal thiab cov npe ntawm cov xwm txheej muaj kev pheej hmoo siab uas txhim kho los ntawm lub chaw tswj xyuas thiab tiv thaiv kab mob CDC. Daim ntawv teev npe no tsis suav nrog txhua yam kev mob los sis yam uas yuav ua rau tus neeg muaj kev pheej hmoo siab:

 • Mob Khaws Xaws
 • Kab mob hauv lub raum (piv txwv li, nyob rau kev lim ntshav, mob raum)
 • Kab mob ntsws ntev (piv txwv li, COPD, mob hawb pob, mob ntsws)
 • Muaj kev txawv txav thaum yug los
 • Mob puas hlwb (piv txwv li hom kab mob Alzheimer) los sis lwm yam kev mob hauv lub hlwb
 • Mob ntshav qab zib
 • Xiam oob qhab
 • Tus mob tsis puv (Down syndrome)
 • Xwm txheej caj ces los sis kev hloov pauv (piv txwv li, qhov txawv txav ntawm cov chromosome, kab mob mitochondrial)
 • Muaj kev kho mob ntsig txog kev siv thev naus laus zis (piv txwv li, kev phais qha, kev phais lub plab zom mov, los sis qhov ua pa nkag tawm [tsis cuam tshuam txog tus kab mob COVID-19])
 • Cov mob hauv lub plawv (piv txwv li kab mob hauv lub plawv, mob plawv nres, ntshav siab)
 • Xeem txheej tsis muaj kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev (piv txwv li HIV/AIDS, mob qog ntshav, lub cev hloov pauv khoom nruab nrog los sis hloov pauv cov qe ntshav, kev kho steroid, los sis lwm yam kev kho mob uas ua rau koj lub cev tsis muaj zog)
 • Kab mob siab (piv txwv li, kab mob rog hauv lub siab, mob siab khov)
 • Mob hlab ntsha paj hlwb (piv txwv li, mob hlwb)
 • Cov hnub nyoog laus dua (piv txwv li hnub nyoog 65 xyoos los sis tshaj saud)
 • Kev rog los sis rog dhau (piv txwv li, cov neeg laus uas muaj BMI ntau dua 25 kg/m2)
 • Tus neeg mob qhia tias yog Neeg Tawv Dub/Neeg Mes Kas Dub; Neeg Mev/Neeg Latino; Neeg As Xis; Haiv Neeg Hawaiian Ib Txwm los sis Neeg Pov Txwv Pacific; los sis Neeg Mes Kas Khab los sis Neeg Alaskan Ib Txwm
 • Cev xeeb tub
 • Kev mob txoj hlab ntsha sickle los sis thalassemia
 • Kev haus luam yeeb, tam sim no los sis yav dhau los
 • Mob hlab ntsha txhaws
 • Kev txawv txav ntawm kev siv yeeb tshuaj muaj yees

Nrog koj tus kws kho mob los sis lwm tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv tham txog kev kho mob uas tsim nyog rau koj, suav nrog yog tias koj muaj lwm yam mob uas tsis tau teev npe tseg saum toj no.

Tshuaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob COVID-19 (PDF)
Cov ntawv nthuav qhia txog thaum twg cov tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal raug siv los tiv thaiv thiab kho tus kab mob COVID-19.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yog cov protein uas tib neeg lub cev tsim los tawm tsam nrog cov kab mob, xws li tus kab mob uas ua rau muaj tus kab mob COVID-19. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauv chav kuaj mob ua hauj lwm zoo ib yam li cov tshuaj tiv thaiv kab mob los txwv tus kab mob sib kis hauv koj lub cev. Lawv hu ua cov tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem muab rau hauv cov hlab ntshav los ntawm kev txhaj tshuaj rau txoj hlab ntsha loj (IV) los sis rau ntawm daim tawv nqaij los ntawm kev txhaj tshuaj rau daim tawv nqaij (SQ). Tej zaum cov tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem tswj hwm tsuas yog nyob hauv cov chaw uas cov kws kho mob tau nkag mus rau cov tshuaj tam sim los kho cov kev tawm tsam thiab qhov txheej txheem kev kho mob muaj xwm txheej ceev, yog tias tsim nyog.

Kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal nrog bamlanivimab thiab etesevimab, REGEN-COV (casirivimab thiab imdevimab), los sis sotrovimab yog rau cov neeg uas tau kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19 thiab muaj cov tsos mob me mus rau mob hauj sim. Tsis tas li ntawd, kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal nrog bamlanivimab thiab etesevimab los sis REGEN-COV (casirivimab thiab imdevimab) tuaj yeem muab rau cov neeg uas tau muaj kev nyob sib ze los sis muaj kev pheej hmoo siab nyob ze nrog ib tus neeg muaj kab mob COVID-19. Cov kev kho mob no tau txais kev tso cai los ntawm Teb Chaws Mes Kas Lub Chaw Tswj Khoom Noj Haus thiab Tshuaj (FDA) raws li Kev Tso Cai Siv Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev (EUA) thaum kev tshawb fawb fab kev sim kho mob txuas ntxiv mus saib lawv cov txiaj ntsig thiab kev nyab xeeb.

Cov ntawv qhia txog qhov tseeb rau cov neeg mob, cov niam txiv, thiab cov neeg saib xyuas

Bamlanivimab thiab etesevimab

REGEN-COV™ (casirivimab thiab imdevimab)

Sotrovimab

Kev soj ntsuam kuaj mob rau tag nrho peb qhov tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal tau pom tias txo qis hauv kev mus pw hauv tsev kho mob thiab mus ntsib chav kho mob xwm txheej ceev thiab txo qhov kev kis tus kab mob hauv tus neeg mob cov ntshav. Cov kev tshawb fawb tseem muaj txuas ntxiv mus.

Tej zaum kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal yuav muaj cov kev mob tshwm sim. Feem ntau cov kev mob tshwm sim muaj xws li:

 • Rau bamlanivimab/etesevimab: xeev siab, kiv taub hau, khaus, thiab ua pob.
 • Rau casirivimab/imdevimab: xeev siab, ntuav, piam thaj hauv ntshav siab, thiab mob ntsws.
 • Rau sotrovimab: khaus, ua npaws, ua pob, thiab raws plab.

Cov kev mob tshwm sim ntawm kev tau txais ib qho tshuaj los ntawm cov hlab ntsha suav nrog kev mob luv, los ntshav, doog ntawm daim tawv nqaij, mob, o, thiab muaj peev xwm kis tau tus mob ntawm qhov chaw lim ntshav. Tsis tas li ntawd, vim tias bamlanivimab/etesevimab casirivimab/imdevimab, thiab sotrovimab yog cov kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob, lawv tuaj yeem cuam tshuam rau koj lub cev tiv thaiv kab mob rau yav tom ntej nrog SARS-CoV-2, tus kab mob uas ua rau muaj tus kab mob COVID-19, los sis lawv tuaj yeem cuam tshuam rau koj lub cev tiv thaiv kab mob rau tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19.

Kev fab tshuaj suav nrog kev ua xua (xws li khaus los sis tawm hlwv dej) thiab tshuaj kev fab tau tshaj tawm hauv kev sim tshuaj kho mob ntawm casirivimab/imdevimab, bamlanivimab/etesevimab, thiab sotrovimab. Cov kev fab tshuaj no yog qhov tsawg heev thiab txhua qhov xwm txheej tau txais kev kho thiab daws teeb meem tiav. Kev tshawb fawb txog kev sim kho mob tseem muaj txuas mus ntxiv los ntsuam xyuas qhov muaj txiaj ntsig thiab kev nyab xeeb ntawm kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob. Nws muaj peev xwm tias tseem tsis tau paub tag nrho cov kev pheej hmoo.

Peb tseem tsis tau paub tias nws muaj kev nyab xeeb los siv tshuaj tiv thaiv kab mob thaum cev xeeb tub. Cov poj niam cev xeeb tub los sis pub niam mis yuav tsum tham nrog lawv tus kws kho mob los sis lwm tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv. Tsis muaj cov ntaub ntawv nyob ntawm qhov muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob hauv tib neeg los sis mis nyuj, qhov kev cuam tshuam rau cov me nyuam mos noj niam mis, los sis cuam tshuam rau cov khoom lag luam mis.

CDC: Considerations for Newborns and Breastfeeding
Kev Txiav Txim Siab rau Cov Me Nyuam Mos Yug Tshiab thiab Kev Pub Niam Mis

Peb tseem tsis tau paub tias cov tshuaj tiv thaiv siv tau zoo li cas nyob rau hauv ib tus neeg uas yav dhau los tau txais kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob rau tus kab mob COVID-19, los sis seb qhov tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem cuam tshuam nrog koj tus kheej lub cev li kev tiv thaiv rau tshuaj tiv thaiv kab mob. Thaum koj kis tau tus kab mob COVID-19 lawm, koj tsis muaj qhov yuav rov kis kab mob tau nyob rau peb lub hlis tom qab. Yog li ntawd, yog tias koj tau txais kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob, koj yuav tsum ncua sij hawm txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob peb lub hlis raws li kev ceeb toom.

Nws yog ib qho tseem ceeb kom paub tias yog koj twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 lawm, koj tseem tsim nyog tau txhais kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob. Tej zaum koj tuaj yeem raug kho nrog cov tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal txawm tias koj tau txais ib los sis ob koob tshuaj tiv thaiv kab mob lawm los xij. Yog tias koj tsuas tau txais ib koob tshuaj tiv thaiv kab mob, koj yuav tsum ncua sij hawm txhaj koob thib ob rau peb lub hlis tom qab kho tas, tab sis koj tsis tas yuav pib txhaj koob tshuaj tiv thaiv dua ntxiv.

CDC: Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States
Kev Txiav Txim Sim Kho Ib Ntus rau Kev Siv Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob mRNA COVID-19 Tam Sim No Tau Txais Kev Tso Cai Hauv Teb Chaws Mes Kas

Tsoom fwv tau txhaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov neeg mob yam tsis tau them nqi li. Txawm li cas los xij, qee lub tsev kho mob yuav tau them nqi tuam txhab pov hwm los tswj hwm cov tshuaj. Lub xeev Minnesota tab tom ua hauj lwm los xyuas kom meej tias txhua qhov chaw uas muab kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob tau txais nyob hauv pab pawg koom tes thiab tau txais kev pov hwm. Txawm li cas los xij, yog tias koj tau txais kev kho mob ntawm lub tsev saib xyuas kev noj qab haus huv sab nraum koj qhov chaw koom tes ib txwm, nws tuaj yeem tshwm sim tau uas koj yuav muaj tus nqi them tawm ntawm lub hnab ntxiv (piv txwv li, yog tias yuav tsum tau mus ntsib E-Health kom paub meej tias tsim nyog tau txais). Xav paub ntau ntxiv txog kev tuav pov hwm ntawm cov kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem nrhiav tau ntawm:
CMS: Coverage of Monoclonal Antibody Products to Treat COVID-19 (PDF)
Kev Pab Them Nqi ntawm Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Monoclonal los Kho Tus Kab Mob COVID-19

Health Resources & Services Administration (HRSA): Uninsured Patient COVID Services Poster (PDF)

Kuv tuaj yeem tau txais kev kho nrog tshuaj tiv thaiv kab mob monoclonal li cas?

Minnesota Qhov Txheej Txheem Kev Muab Kev Pab Cuam (Minnesota Resource Allocation Platform, MNRAP) yog cov cuab yeej online uas txuas cov tib neeg thiab cov kws saib xyuas kev noj qab haus huv nrog tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Cov tib neeg, lawv cov neeg saib xyuas, los sis lawv cov kws saib xyuas kev noj qab haus huv tuaj yeem siv MNRAP txhawm rau nrhiav seb cov tshuaj twg muaj, seb lawv puas yuav pab tau tus neeg ntawd, thiab seb tus neeg ntawd puas tuaj yeem tau txais cov tshuaj.

Yog tias ib tus neeg tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19, MNRAP yuav ua cov ntaub ntawv ua lawv li kev sawv cev tam rau lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv uas tuaj yeem muab rau nws. Qhov kev txiav txim zaum kawg txog seb ib tus neeg puas tuaj yeem tau txais tshuaj yog nyob ntawm tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm lub chaw ntawd.

Minnesota Qhov Txheej Txheem Kev Muab Kev Pab Cuam (Minnesota Resource Allocation Platform) Rau Kev Kho Tus Kab Mob COVID-19

Remdesivir thiab cov ntshav ua kom rov zoo

Cov kev xaiv rau cov tshuaj no feem ntau yog rau cov neeg muaj tus kab mob COVID-19 hnyav uas yuav tsum tau pw hauv tsev kho mob.

Yog xav paub ntxiv, mus saib combatCOVID: Available COVID-19 Treatment Options (Muaj Cov Kev Xaiv Rau Kev Kho Tus Kab Mob COVID-19).

Updated Monday, 25-Oct-2021 13:57:48 CDT